ระเบียบ


 ระเบียบ ว่าด้วยการรับจ่ายเงินและเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2560 
 ระเบียบ ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ. 2560 
 ระเบียบ ว่าด้วยการใช้เงินทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ พ.ศ. 2561 
 ระเบียบ ว่าด้วยการถือหุ้น พ.ศ. 2561 
 ระเบียบ ว่าด้วยวิธีการเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการของ ชสกท. พ.ศ.2561 
 ระเบียบ ว่าด้วยที่ปรึกษาชุมนุมสหกรณ์กรณ์กรุงเทพ จำกัด พ.ศ. 2562 
 ระเบียบ  ว่าด้วยการใช้เงินทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2562  
 ระเบียบ  ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สหกรณ์สมาชิก พ.ศ. 2562 
 ระเบียบ  ว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน พ.ศ.2564

ระเบียบ  ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ พ.ศ. 2564
 ระเบียบ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฎิบัติงานในประเทศ พ.ศ. 2566
 ระเบียบ ว่าด้วยการจัดซื้อและจัดจ้าง พ.ศ. 2566
✤ ระเบียบ  ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ. 2567

 ระเบียบ ว่าด้วยทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2567 

ระเบียบ ว่าด้วย วิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของชุมนุมสหกรณ์ พ.ศ. 2567