เป็นองค์กรสมรรถนะสูงในการบริหารจัดการการเงินและการลงทุนที่มีความมั่นคง และ มุ่งเน้นคุณภาพในการให้บริการที่เป็นทางเลือก อันดับแรกของสหกรณ์ในประเทศ                         ชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ  ISO 9001 : 2015

บัญชีเงินฝากธนาคารของชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด

ธนาคารกรุงไทย
สาขาเซ็นทรัลเวิลด์
691-0-24458-3
ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาเซ็นทรัลเวิลด์
247-229085-1
ธนาคารกรุงเทพ
สาขาเซ็นทรัลเวิลด์
879-0-32861-4
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สาขาเซ็นทรัลเวิลด์
511-1-25620-4