โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2567 หัวข้อ "การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ออมทรัพย์"

โดย admin
 วันที่ 1 เม.ย. 2567 17:44 น.
 339
???? เมื่อวันที่ 22-24 มีนาคม 2567 ชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2567 หัวข้อ "การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ออมทรัพย์" ณ โรงแรม เบสท์ เวสเทิร์น พลัส คาราเพซ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายจักรินทร์ รักขาว รองประธานกรรมการ ชสกท. เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมครั้งนี้ และได้รับเกียรติจาก ผศ.ประเสริฐ อัครประถมพงศ์ และ ผศ.ดร. สุขุมาล กิติสิน เป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วมอบรม สหกรณ์สมาชิก 21 คน สหกรณ์อื่น 54 คน กรรมการ ชสกท. 10 คน และเจ้าหน้าที่ ชสกท.5 คน รวม 90 คน โดยผู้เข้าร่วมอบรม มีความพึงพอใจในระดับดี.
และขอขอบคุณทุกท่าน เป็นอย่างสูง ที่ได้เข้าร่วมโครงการอบรมฯ กับทางชุมนุมสหกรณ์ฯ หวังว่าจะได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมในโอกาสต่อไป ????????