เกี่ยวกับชุมนุม

 

 

ชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด จัดตั้งเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559
ชื่อย่อ "ชสกท" หรือ "FSCB"
ปัจจุบันตั้งอยู่  เลขที่ 4,4/5 อาคารเซนเวิลด์ ห้อง 1230  ชั้นที่ 12 ถนนราชดำริห์ 
แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Visitors: 33,091