ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ

 

ข้อบังคับ
♦♦ ข้อบังคับ ชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด พ.ศ. 2563
   

ระเบียบ

♦♦ ระเบียบ ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ. 2559

♦♦ ระเบียบ ว่าด้วยการรับจ่ายเงินและเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2560

♦♦ ระเบียบ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฎิบัติงานในประเทศ พ.ศ. 2560

♦♦ ระเบียบ ว่าด้วยทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2560

♦♦ ระเบียบ ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ. 2560

♦♦ ระเบียบ ว่าด้วยการใช้เงินทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ พ.ศ. 2561

♦♦ ระเบียบ ว่าด้วยการจัดซื้อและจัดจ้าง พ.ศ. 2561

♦♦ ระเบียบ ว่าด้วยการจัดซื้อและจัดจ้าง แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561

♦♦ ะเบียบ ว่าด้วยการจัดซื้อและจัดจ้าง แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2563

♦♦ ระเบียบ ว่าด้วยการถือหุ้น พ.ศ. 2561

♦♦  ระเบียบ ว่าด้วยวิธีการเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการของ ชสกท. พ.ศ.2561

♦♦  ระเบียบ ว่าด้วยที่ปรึกษาชุมนุมสหกรณ์กรณ์กรุงเทพ จำกัด พ.ศ. 2562

♦♦  ระเบียบ  ว่าด้วยการใช้เงินทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2562

♦♦  ระเบียบ  ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สหกรณ์สมาชิก พ.ศ. 2562

♦♦  ระเบียบ  ว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน พ.ศ.2564

♦♦  ระเบียบ ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ พ.ศ. 2564

 

 

 

 

 

Visitors: 33,090